Detská mozgová obrna - Spôsoby liečby

Spôsoby liečby pohybového aparátu

DMO sa prejavuje už v rannom veku. Ide o poruchy vývoja hybnosti, poruchy zraku a sluchu, obmedzenie mentálnych schopností, poruchy správania, ale aj záchvatové epileptické stavy. Z rôznorodosti prejavov a ťažkostí spojených s touto diagnózou vyplýva potreba multidisciplinárnej starostlivosti, čo vyžaduje spoluprácu detského neurológa, psychológa, logopéda, ortopéda a rehabilitačného pracovníka.

Deti s DMO je potrebné dlhodobo neurologicky sledovať z viacerých príčin. Pri DMO postupne dochádza k obmedzeniu pohyblivosti v dôsledku zvýšeného svalového napätia a následne skracovania šľachového systému. Týmto zmenám je možné predísť včasnou rehabilitáciou, v pokročilejších štádiách prichádza do úvahy liečba botulotoxínom. Ďalším aspektom neurologickej starostlivosti je výskyt epileptických záchvatov u pacientov s DMO, čo vyžaduje dlhodobú protizáchvatovú liečbu, sledovanie EEG, ako aj kontroly krvných testov.

Vojtova metóda

Vojtova terapia – liečba pomocou rehabilitácie, pomáha pohybovo nezrelým deťom. Môžeme si ju priblížiť tak, že táto metóda sa snaží oživiť spiace svaly a pripomenúť mozgu ich existenciu. Každý pohyb, každý sval a v podstate všetko „fungovanie“ v našom tele závisí od CNS (centrálnej nervovej sústavy). Ak má dieťa poškodený mozog alebo ak jeho mozog pracuje trocha odlišne, zaostáva v pohybovom vývoji. Hovorí sa o dieťati s centrálnou koordinačnou poruchou. Vojtova aktivačná terapia sa snaží podnietiť CNS, a tým odblokovať oslabené alebo nepoužívané svaly. Táto metóda má dva aktivačné modely: reflexné otáčanie a reflexné plazenie (tzv. lokomóciu). Snahou je, vyvolať pohyb.

Úspech tejto metódy závisí od:
Vojtova metóda

  1. od rodičov, ktorí si spomalenie motorického vývoja všimnú a neskôr vydržia s dieťaťom usilovne cvičiť
  2. od veľkosti poškodenia mozgu
  3. od toho, kedy sa začalo s dieťaťom pracovať (dĺžka cvičenia s dieťaťom je individuálne dlhá, platí zásada: čím skôr, tým lepšie)
  4. od kvality reflexnej lokomócie

Centrálna koordinačná porucha sa nedá liečiť liekmi a k zlepšeniu stavu „samo od seba“ neprichádza.

Václav Vojta bol český neurológ, ktorý začal na svojej metóde pracovať v 50. rokoch 20 storočia. Prišiel na to, že určitá manipulácii s deťmi (najmä malými) vyvoláva určité reakcie na trupe a končatinách. Zaslúžil sa o vznik jednej z vyšetrovacích metód centrálneho nervového systému. V roku 1969 MUDr. Vojta emigroval do Nemecka, do Mníchova. V období normalizácie sa výsledky jeho práce rozširovali u nás tajne a jeho terapia sa realizovala pod iným menom (to vysvetľuje aj fakt, prečo táto metóda nie je, resp. nebola, u nás tak používaná ). Po roku 1989 viedol spolu so svojimi spolupracovníkmi rôzne vzdelávacie podujatia, a to najmä v Čechách.

Za svoju prácu získal profesor Vojta viacero ocenení. Jeho reflexná terapia sa dnes používa pri liečbe detí a aj dospelých.

Podrobné informácie o Vojtovej metóde nájdete na webstránke spoločnosti RL-CORPUS: www.rl-corpus.cz

Hipoterapia

Hipoterapia

Je špeciálny rehabilitačný postup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka, ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Pri tejto liečbe je nevyhnutná spolupráca celého tímu odborníkov (terapeut, hipológ, rehabilitačný lekár, psychológ alebo psychiater a asistent). Kone využívané pre hipoterapiu musia prejsť špeciálnym výcvikom.

Terapie prebiehajú individuálne(15 - 30 min.) alebo v skupinách (45 - 60 min.), v závislosti od druhu problému a stupňa postihnutia. Je vhodné ich navštevovať 2-3 krát do týždňa. Terapie sa uskutočňujú vonku na jazdiarni, v krytej jazdeckej hale alebo formou vychádzok do prírody. Pri hipoterapii sa používajú špeciálne vycvičené kone.

Terapie sú vhodné pre deti od 2,5 roka ( v opodstatnených prípadoch už od 6 mesiacov) a dospelým, na základe odporučenia lekára alebo psychológa.

Tak ako iné liečebné postupy aj hipoterapia si vyžaduje špeciálne vyškolený tím pracovníkov. Všetci členovia tímu, okrem pomocníka, musia mať kurz hipoterapie a príslušné vzdelanie z odboru, v ktorom pôsobia.

Dôležitým členom týmu je kôň, ktorý musí byť pre tento účel špeciálne vycvičený hipológom, musí absolútne dôverovať ľuďom a nesmie mať závažné zdravotné problémy (najmä spojené s pohybom).

Dôležitou podmienkou pre absolvovanie tejto terapie je odporúčanie lekára.

Spiraldynamik

Táto terapia sa zaoberá držaním a koordináciou pohybového aparátu – jeho trojrozmernosťou. Tento koncept využíva poznatky z anatómie, fyzikálnych zákonov a vývoja ľudského pohybového aparátu. Ide o správne vedenie pohybu , o jeho trojrozmernosť, dynamickosť a systematickosť.

Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa vtedy správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne.

Ak je pohybový aparát človeka v patológii, jeho štruktúry nie sú zaťažované v smere ich priebehu (3D). Mení sa ich tvar a prirodzená funkcia. Pohyb sa stáva nestabilný, neekonomický, v kĺboch nie je zabezpečená centrácia. Chybné zaťaženie vedie k preťaženiu štruktúr, svalovej dysbalancii, bolesti a k obmedzeniu pohybu.

Zakladateľmi pohybového konceptu Špirálová dynamika sú Dr. Med. Christian Larsen zo Švajčiarska a francúzska fyzioterapeutka Yolande Deswarte. Koncept vznikol začiatkom 80. rokov dvadsiateho storočia. Obaja sa venovali cvičeniu aikida. Pri tvorbe konceptu vychádzali z funkčnej anatómie, z postrehov získaných sebapozorovaním a tiež z postrehov v oblasti chovania sa novorodencov, vrcholových športovcov, či ľudí venujúcich sa baletu a jóge. Na základe výsledkov štúdie vznikol pohybový koncept, ktorý poukazuje na svojpomocné spôsoby liečby. V Zurichu dnes stojí medzinárodne uznávaná inštitúcia, v ktorej sa analyzujú problémy pohybového systému a hľadajú sa spôsoby obnovenia optimálnych pohybových funkcií bez operačného zákroku.

Ďalšie liečebné postupy

Adeli terapia - ide o komplex neuropsychologických cvičení v Adeli obleku, ktoré sú navrhované vzhľadom na formu, stupeň a špecifiká pacientovho stavu.

Kraniosakrálna terapia (cranio – lebka, sacrum – krížová kosť) je neinvazívne ošetrenie. Jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny rytmus, pulzujúci hlboko vo vnútri nášho fyziologického systému. Terapia prináša fyzické i emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje samoozdravné procesy organizmu.

Rolfing je dotyková terapeutická metóda, ktorá obnovuje prirodzené vyváženie tela v gravitácii. Pomocou dotykovej manipulácie ovplyvňuje funkciu ľudského organizmu ako celku. Rozvíja jeho schopnosť flexibilne reagovať na nové situácie na fyzickej, mentálnej a emocionálnej úrovni.

Skenar (Samo Kontrolujúci Energo- Neuro Adoptívny Regulátor) je prístroj, ktorý elektrickými impulzmi bezbolestne pôsobí cez pokožku na rôzne časti tela pacienta. Pôsobenie prístroja je zamerané na normalizáciu narušených funkcií v organizme. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť jeho harmóniu a stimulovať jeho obranné schopnosti, skryté a nevyužite rezervy.

Feldenkraisova metóda – sa zakladá na vykonávaní neobvyklých ľahkouskutočniteľných pohybov s cieľom zbaviť svaly ich návykov a tak rozvíjať vedomie o vlastnom tele za účelom podpory fyzickej a duševnej výkonnosti.

Balneoterapia a hydroterapia – rehabilitačné cvičenia vo vode a kúpeľná liečba

Farmakologická liečba – užívanie liekov

Bobáthova metóda - úlohou terapie je pomôcť dieťaťu naučiť sa pohybom o ktoré sa v súčasnej dobe snaží, ale následkom poškodenia sú pre neho obtiažne.

Koncept Jarmily Čápovej – základom je vývoj človeka počas prvého roku života. Táto terapia (ovplyvňujúca nervový a svalový systém) je zameraná na správne uskutočňovanie pohybu, pri ktorom nedochádza k poškodeniu kĺbov.

magnetoterapia, laseroterapia, masáže